Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Biperiden

Klassificering: 2

Preparat: Akineton Desma, Akineton®

ATC kod: N04AA02

Substanser: biperiden, biperidenhydroklorid, biperidenlaktat

Bedömning

Om indikation för biperidenbehandling föreligger bör denna kunna genomföras även under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av biperiden under graviditet är begränsade, men antikolinerga läkemedel har inte satts i samband med teratogena risker.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 13 barn vars mödrar uppgivit användning av biperiden i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter