Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bivalirudin

Klassificering: 2

Preparat: Angiox, Bivalirudin Accord, Bivalirudin Reig Jofre

ATC kod: B01AE06

Substanser: bivalirudin

Bedömning

Erfarenhet av bivalirudinanvändning under graviditet saknas. En eventuell fosterskadande effekt av substansen kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Bivalirudin används som intravenöst antikoagulantium till patienter som genomgår perkutan koronar intervention. Inget är känt om användning under graviditet. Någon teratogen effekt är inte trolig men en risk för blödning hos fostret gör att användning under graviditet bör ske endast på strikt indikation. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.