Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Boceprevir

Klassificering: 2

Preparat: Victrelis

ATC kod: J05AP03

Substanser: boceprevir

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av behandling med boceprevir under graviditet och sådan användning bör undvikas. Boceprevir ges bland annat tillsammans med ribavirin. Om exponering skett i tidig graviditet för kombinationen boceprevir och ribavirin bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Boceprevir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet.Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Det finns obetydligt med data över behandling med boceprevir under graviditet. Reproduktionstoxikologiska studier tyder inte på teratogena effekter. Boceprevir används dock i kombination med ribavirin och peginterferon alfa. Då framförallt ribavirin inte ska användas månaderna före eller under graviditet, innebär det att även boceprevir ska undvikas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för boceprevir.

Uppdaterat: 2018-02-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter