Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bortezomib

Klassificering: 3

Preparat: Bortezomib Accord, Bortezomib STADA, VELCADE®

ATC kod: L01XX32

Substanser: bortezomib

Bedömning

Användning av bortezomib bör inte ske under graviditet. Preparatet har potentiell teratogen effekt, men storleken av en eventuell fosterskadande effekt är ännu inte känd. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. I de fall exponering skett före graviditeten, är riskerna för fostret troligen mycket små men vidare fosterdiagnostik kan övervägas.

Bakgrund

Bortezomib är indicerat vid progressivt multipelt myelom och användning under graviditet är sannolikt ovanlig. Preparatet har potentiell teratogen effekt även om inga data finns om kvinnors användning under graviditet. Det finns inte heller data om eventuella risker då mannen har använt läkemedlet. I djurförsök har substansen visats kunna orsaka kromosomskador, vilket teoretiskt skulle kunna påverka om kvinnan använt preparatet före eller runt konceptionen och mannen vid spermacellsbildningen (upp till ca 3 månader före befruktningen). Exponering före graviditeten innebär dock troligen ingen väsentlig risk men vidare fosterdiagnostik kan övervägas i de fallen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.