Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brentuximabvedotin

Klassificering: 3

Preparat: ADCETRIS

ATC kod: L01XC12

Substanser: brentuximab vedotin

Bedömning

Brentuximabvedotin bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenhet av substansen under graviditet saknas. Verkningsmekanismen och data från djurförsök gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för fortsatt handläggning av graviditeten.

Bakgrund

Brentuximabvedotin är ett antikroppskonjugat som avger en antineoplastisk substans. Indikationen är behandling av lymfom. Substansen passerar placenta och har i djurförsök visat fosterskadande effekter. Brentuximab har i djurförsök även haft toxisk effekt på testiklarna och därmed påverkat manlig fertilitet negativt. Djurstudier tyder också på att substansen eventuellt kan orsaka kromosomavvikelser. Det sistnämnda skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

Uppdaterat: 2017-10-04

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter