Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefadroxil

Klassificering: 1

Preparat: Cefadroxil 500 TS - 1 A Pharma, Cefadroxil Mylan, Cefadroxil Sandoz, Cefamox löslig, Cefamox®, Cefamox® löslig, Grüncef

ATC kod: J01DB05

Substanser: cefadroxil, cefadroxilmonohydrat

Bedömning

Cefadroxil kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefadroxil

Bland barnen som var exponerade för cefalosporiner, hade 1914 exponerats för cefadroxil – 42 av dem hade någon missbildningsdiagnos (2,2 %) mot 39-40 förväntade (2,1%). Frekvensen barn med missbildningar var således normal och det var inte heller någon speciell typ som var anmärkningsvärt förhöjd. Det fanns 13 barn som hade någon hjärt-kärlmissbildning (13-14 förväntade), två hade ansiktsspalter (2-3 förväntade), tre hade tarmatresier (ett förväntat), sju barn hade någon njurmissbildning (2-3 förväntade), tio barn hade någon skelettmissbildning (8-9 förväntade), och två barn hade hypospadi (4-5 förväntade).

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalospriner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för cefadroxil var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.