Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefalexin

Klassificering: 1

Preparat: Cefalexin Mylan, Keflex®

ATC kod: J01DB01

Substanser: cefalexin, cefalexinmonohydrat

Bedömning

Cefalexin kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefalexin

Av 188 barn i födelseregistret som exponerats för cefalexin hade fyra (mot 4 förväntade) missbildningsdiagnoser: ett hade laryngeal stridor och tre hade ventrikelseptumdefekter.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för cefalexin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter