Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefpodoxim

Klassificering: 2

Preparat: Cefodox

ATC kod: J01DD13

Substanser: cefpodoxim, cefpodoximproxetil

Bedömning

Det är inte sannolikt att användning av cefpodoxim under graviditet är förenat med någon risk för fosterskada även om erfarenheterna är begränsade.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefpodoxim

I tre fall uppgavs exponering för cefpodoxim – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för cefpodoxim var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter