Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ceftolozan

Klassificering: 2

Preparat: Zerbaxa

ATC kod: J01DI54

Substanser: ceftolozan, ceftolozansulfat

Bedömning

Det är inte sannolikt att användning av ceftolozan under graviditet är förenat med någon risk för fosterskada även om erfarenheterna är begränsade.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om ceftolozan

Ceftolozan ingår i ett kombinationsläkemedel med tazobaktam för behandling av komplicerade infektioner. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. I djurförsök har inga negativa effekter setts på fosterutvecklingen vid exponering under dräktigheten.

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Zerbaxa. Public Assessment Report 2015-07-23. http://goo.gl/pO8iVJ

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter