Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cerivastatin

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: cerivastatin

Bedömning

Försiktighet bör iakttas med användande av cerivastatin under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet är dock en eventuell individuell riskökning knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Gemensamt för HMG CoA-reduktashämmare

Inga säkra epidemiologiska data finns över användning av HMG CoA-reduktashämmare i tidig graviditet. I en av tillverkaren förd registrering av graviditeter exponerade för lovastatin och simvastatin sågs ingen säkerställd ökad frekvens av missbildningar. En sammanställning av biverkningsrapporter och fallrapporter tyckte sig dock se ett samband mellan cerivastatin och lovastatin och medellinjedefekter i CNS samt mellan simvastatin, lovastatin och atorvastatin och extremitetsreduktioner. En nyare kanadensisk studie kunde däremot inte se något samband mellan moderns användning av HMG CoA-reduktashämmare under graviditet och missbildningar hos barnen, men studien inkluderade endast 64 barn och hade inte någon reell chans att hitta annat än mycket starka samband.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 208 barn vars mödrar rapporterat användning av HMG CoA-reduktashämmare. Av barnen var 45 för tidigt födda (22%) mot 13 förväntade (6,2%). Sju av barnen (4 förväntade) hade någon missbildningsdiagnos: tre barn hade ventrikelseptumdefekt av vilka det ena barnet även hade en förmaksseptumdefekt, ytterligare ett barn hade en förmaksseptumdefekt, ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel, ett hade en hydronefros, och ett barn hade en gomspalt.

Specifikt om cerivastatin

Av barnen i födelseregistret var ett exponerat för cerivastatin – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen HMG CoA-reduktashämmare är från 2017-04-01. Den individuella uppgiften för cerivastatin var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Taguchi N, Rubin ET, Hosokawa A, Choi J, Ying AY, Moretti ME et al. Prenatal exposure to HMG-CoA reductase inhibitors: effects on fetal and neonatal outcomes. Reprod Toxicol 2008;26:175-7. PubMed
  2. Pollack PS, Shields KE, Burnett DM, Osborne MJ, Cunningham ML, Stepanavage ME. Pregnancy outcomes after maternal exposure to simvastatin and lovastatin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2005;73:888-96. PubMed
  3. Edison RJ, Muenke M. Central nervous system and limb anomalies in case reports of first-trimester statin exposure. New Engl J Med 2004;350:1579-82. PubMed
  4. Edison RJ, Muenke M. Mechanistic and epidemiologic considerations in the evaluation of adverse birth outcomes following gestational exposure to statins. Am J Med Genet A 2004;131:287-98. PubMed
  5. Manson JM, Freyssinges C, Ducrocq MB et al. Postmarketing surveillance of lovastatin and simvastatin exposure during pregnancy. Reprod Toxicol 1996;10:439-46. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter