Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetirizin

Klassificering: 2

Preparat: Acura®, Cetimax, Cetirizin ABECE, Cetirizin Actavis, Cetirizin Apofri, Cetirizin Bluefish, Cetirizin Generics, Cetirizin HEXAL, Cetirizin Mylan, Cetirizin Sandoz, Cetirizin STADA®, Cetirizine Teva, Reactine duo, Vialerg, Zanlan, Zyrlex®

ATC kod: R01BA52, R06AE07

Substanser: cetirizin, cetirizindihydroklorid

Bedömning

Användning av cetirizin i tidig graviditet har inte förknippats med någon ökad risk för fosterskador, men tills mer erfarenhet finns bör läkemedlet användas med viss försiktighet i tidig graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Cetirizin används främst som antiallergisk och klådstillande antihistamin. Antihistaminanvändning i tidig graviditet tycks inte innebära någon ökad risk för missbildning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 6 051 barn vars mödrar uppger sig ha använt cetirizin i tidig graviditet. Bland dessa hade 127 barn någon missbildningsdiagnos (2,1%) mot 126-127 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således normal, dock var frekvensen missbildningar i och kring njurarna högre än förväntat (19 barn mot 9 förväntade). Av dessa barn hade 15 hydronefros, två njurdysplasi och två barn hade ektopiska njurar.

Bland de andra stora grupperna av missbildningar sammanföll frekvensen i stort med förväntade: 40 barn hade hjärtfel (43 förväntade), 11 hade gom- eller läppgomspalt (8-9 förväntade), två hade ösofagus/tarmatresier (3-4 förväntade), 15 hade hypospadi (15 förväntade), två barn hade en extremitetsreduktion (2 förväntat) och sex barn hade någon kromosomavvikelse (8-9 förväntade).

Fyndet med överskottet av barn med hydronefroser har inte rapporterats tidigare, och kan vara ett slumpfynd. Utvecklingen bör dock följas upp.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Etwel F, Djokanovic N, Moretti ME, Boskovic R, Martinovic J, Koren G. The fetal safety of cetirizine: an observational cohort study and meta-analysis. J Obstet Gynaecol. 2014;34:392-9. PubMed
  2. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.