Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cidofovir

Klassificering: 3

Preparat: Cidofovir, CIDOFOVIR DIHYDRATE, Cidofovir Tillomed, Vistide

ATC kod: J05AB12

Substanser: cidofovir, cidofovirdihydrat

Bedömning

Cidofovir bör inte ges under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för att diskutera ett eventuellt avbrytande av graviditeten. Om endera partnern behandlats med cidofovir före konceptionen finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten men det kan utgöra indikation för en riktad ultraljudsundersökning av fostret.

Bakgrund

Cidofovir används främst vid CMV-infektion, vilket i sig innebär en risk för fosterskada. Inga erfarenheter finns av preparatets användning under graviditet och sådan användning bör för säkerhets skull undvikas i tidig graviditet. Då djurteratogena effekter av preparatet har påvisats, måste man räkna med en fosterskaderisk också hos människa, även om dess storlek inte kan bedömas.

Substansen har också mutagena effekter, vilka främst har betydelse för diskussioner om risken för utveckling av malignitet. Mutagena effekter i samband med fosterutvecklingen sammanhänger med påverkan före befruktningen. Hos kvinnan kan en sådan påverkan ha skett när som helst under livet och hindras inte av antikonceptionell behandling, hos mannen troligen cirka 3 månader före en konception. Risken för fosterskada på grund av mutagenicitet är dock liten men man kan, som extra försiktighetsåtgärd, föreslå en riktad ultraljudsundersökning av fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för cidofovir uppgiven.

Uppdaterat: 2013-01-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.