Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklosporin

Klassificering: 2

Preparat: Ciklosporin 2care4, Ciklosporin Ebb, Ciklosporin IVAX, Ciklosporin Orifarm, Ciqorin, Cyklosporin I Cyclodextran, Equoral, IKERVIS, Restasis, Sandimmun Neoral, Sandimmun Neoral®, Sandimmun®, Sandimmune

ATC kod: L04AD01, S01XA18

Substanser: ciklosporin

Bedömning

Det börjar nu finnas viss erfarenhet av ciklosporin under graviditet, och det finns inga hållpunkter för att substansen har någon betydande fosterskadande effekt. Det är dock viktigt att behandlingen sköts av en specialist.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om ciklosporin

Ciklosporin är ett immunsuppressivum som bland annat används som långtidsbehandling efter transplantationer och vid olika reumatiska sjukdomar. Det finns inga hållpunkter för en ökad risk för missbildning, men rapporter om tillväxthämning och för tidig födsel finns [1-4]. Utfallet efter ciklsporin skiljer sig dock inte från utfallet vid användning av andra immunsuppresiva preparat [1,4]. Den största erfarenheten finns av graviditeter hos njurtransplanterade kvinnor [1-4]. Rapporter finns dock av användning till gravida som genomgått andra transplantationer, t.ex levertransplantation [5].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 139 barn vars mödrar uppgivit systemisk användning av ciklosporin under tidig graviditet. Två barn (mot 2-3 förväntat) hade någon missbildningsdiagnos. Ett barn hade en ventrikelseptumdefekt och det andra hade hydronefros. Det fanns 36 barn (26%) mot 8-9 förväntade som var för tidigt födda, och 22 barn (16%) mot 6 förväntade hade låg födelsevikt. Det är sannolikt att den markant ökade risken för för tidig födsel och lågviktighet beror på grundsjukdomen.

Ciklosporin finns även som ögondroppar. Vid användning av ögondropparna i normal dosering, är absorptionen obetydlig och det är osannolikt att behandlingen innebär några risker för fostret.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för ciklosporin var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Rayes N, Neuhaus R, David M, Steinmüller T, Bechstein WO, Neuhaus P. Pregnancies following liver transplantation--how safe are they? A report of 19 cases under cyclosporine A and tacrolimus. Clin Transplant. 1998;12:396-400. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.