Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cilostazol

Klassificering: 2

Preparat: Cilostazol Ebb, Cilostazol EQL Pharma, Cilostazol Evolan, Pletal, PLETAL

ATC kod: B01AC, B01AC23

Substanser: cilostazol

Bedömning

Underlag för att bedöma cilostazols fosterskadande effekter på människa saknas, men teratogen effekt på försöksdjur har rapporterats. Cilostazol skall därför inte användas under graviditet och eventuell pågående behandling om möjligt avbrytas. Om exponering under tidig graviditet skett och kvinnan vill fullfölja graviditeten kan en ultraljudsundersökning med särskild undersökning av fosterhjärtat troligen vara av värde.

Bakgrund

Cilostazol är en fosfodiesterashämmare som hämmar nedbrytningen av cykliskt AMP och därigenom verkar kärlvidgande och minskar trombocyternas vidhäftning till kärlväggen. I djurförsök har substansen visat teratogena effekter bland annat på hjärtat även vid måttliga doser. Även påverkan under sen graviditet har påvisats i form av tillväxthämning möjligen orsakad av blodtryckspåverkan. Cilostazols indikation är claudicatio intermittens.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.