Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciprofloxacin – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Ciflox, Ciprofloxacin Accord, Ciprofloxacin Actavis, Ciprofloxacin Aristo, Ciprofloxacin Arrow, Ciprofloxacin Bluefish, Ciprofloxacin BMM Pharma, Ciprofloxacin Ebb, Ciprofloxacin Fresenius Kabi, Ciprofloxacin Hexal, Ciprofloxacin Hospira, Ciprofloxacin Kabi, Ciprofloxacin Krka, Ciprofloxacin MDS, Ciprofloxacin Mylan, Ciprofloxacin Orion, Ciprofloxacin Ranbaxy, Ciprofloxacin Sandoz, Ciprofloxacin STADA®, Ciprofloxacin SUN, Ciprofloxacin Villerton, Ciproxin, Ciproxin®

ATC kod: J01MA02

Substanser: ciprofloxacin, ciprofloxacinhydroklorid (monohydrat), ciprofloxacinhydroklorid (vattenfri), ciprofloxacinlaktat, ciprofloxacinvätesulfat

Bedömning

Det förefaller som om fluorokinoloner, inklusive ciprofloxacin, utan risk kan användas under graviditet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är i vilket fall, inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för fluorokinoloner

Ett smärre antal arbeten finns publicerade, som studerat graviditetsutfallet efter användning av fluorokinoloner i tidig graviditet utan att kunna påvisa någon teratogen effekt [1-4]. Inte heller någon annan typ av negativ fosterpåverkan har påvisats, men tillgängliga data är begränsade [4].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 093 barn, vars mödrar rapporterat användning av något fluorokinolonpreparat i tidig graviditet. Av barnen hade 24 (2,2%) någon missbildningsdiagnos mot 23 förväntade. Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon speciell typ av missbildning som var klart överrepresenterad, men andelen barn med missbildningar kring njurar eller urinvägar var möjligtvis något förhöjd: 5 mot 2 förväntade (av dessa hade 3 hydronefros). Övriga missbildningar förekom i ungefär förväntad frekvens.

Specifikt om ciprofloxacin

Av kvinnorna i födelseregistret hade 189 använt ciprofloxacin. Fem barn hade någon missbildning mot 4 förväntade: ett barn hade en extremitetsreduktion, ett en kombination av ospecificerat hjärtfel samt pes equinovarus, två hade hydronefros och ett barn hade transposition av de stora kärlen.

Ciprofloxacin finns också som ögon- och öronpreparat, se detta dokument.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen fluorokinoloner är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för ciprofloxacin var aktuella 2012-08-25).  

Uppdaterat: 2019-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Padberg S, Wacker E, Meister R, Panse M, Weber-Schoendorfer C, Oppermann M et al. Observational cohort study of pregnancy outcome after first-trimester exposure to fluoroquinolones. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:4392-8. PubMed
  2. Bar-Oz B, Moretti ME, Boskovic R, O'Brien L, Koren G. The safety of quinolones--a meta-analysis of pregnancy outcomes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2009;143(2):75-8. PubMed
  3. Berkovitch M, Pastuszak A, Gazarian M et al. Safety of the new quinolones in pregnancy. Obstet Gynecol 1994;84:535-8. PubMed
  4. Yefet E, Schwartz N, Chazan B, Salim R, Romano S, Nachum Z. The safety of quinolones and fluoroquinolones in pregnancy: a meta-analysis. BJOG. 2018;125(9):1069-1076. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.