Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyklofosfamid

Klassificering: 3

Preparat: Cyclophosphamide, Cyklofosfamid Ebb, Sendoxan

ATC kod: L01AA01

Substanser: cyklofosfamid, cyklofosfamid (monohydrat)

Bedömning

Behandling under första trimestern med höga doser av cyklofosfamid vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Cyklofosfamid som immunsuppressiv terapi är troligen förenlig med en i stort sett normal fosterutveckling. Ett samband med tillväxthämning och för tidig födsel har iakttagits men det är oklart om det beror på medicineringen eller på grundtillståndet. Graviditet efter avslutad behandling med cyklofosfamid är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Cyklofosfamid är en alkylerare med användning dels vid maligniteter, dels som immunsuppressivt medel vid en del kroniska sjukdomar, då i lägre dosering.

Ett fåtal fall av missbildade barn, speciellt med extremitetsmissbildningar, födda efter behandling av modern under graviditeten med höga doser cyklofosfamid finns beskrivna i litteraturen.

Utfallet vid immunsuppressiv terapi förefaller mera normalt, då den starkaste effekten ses i form av kort graviditetslängd och låg födelsevikt, vilket också kan sammanhänga med underliggande sjukdom. Fall med missbildningar har emellertid rapporterats.

Det har även föreslagits att behandling med cyklofosfamid skulle kunna ge ett tillstånd liknande det man kan se efter metotrexat eller cytarabin: tillväxthämning, defekter i skallben samt reduktion av fingrar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 31 barn vars mödrar rapporterat användning av cyklofosfamid i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos, vilket är en normal frekvens, men sex barn var för tidigt födda (19%) mot två förväntade, fyra hade låg födelsevikt (13%) mot ett till två förväntade och ett barn var lätt för tiden (1 förväntat).

Cyklofosfamid kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manlige partnern står på cyklofosfamid vid spermacellsbildningen (cirka 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med cyklofosfamid, kan det finnas skäl för vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Paladini D, Vasallo M, Darmiento MR, Cianciaruso B, Martinelli P. Prenatal detection of multiple fetal anomalies following inadvertent exposure to cyclophosphamide in the first trimester of pregnancy. Birth Defects Research Part A 2004;70:99-100. PubMed
  2. Matalon ST, Ornoy A, Lishner M. Review of the potential effects of three commonly used antineoplastic and immunosuppressive drugs (Cyclophosphamide, azathioprine, doxorubicin) on the embryo and placenta. Reprod Toxicol 2004;18:219-230. PubMed
  3. Greenberg LH, Tanaka KR. Congenital anomalies probably induced by cyclophosphamide. JAMA 1964;188:4422-4426.
  4. Vaux KK, Kahole NC, Jones KL. Cyclophosphamide, methotrexate, and cytarabine embryopathy: is apoptosis the common pathway? Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2003;67:403-8. PubMed
  5. Toledo TM, Harper RC, Moser RH. Fetal effects during cyclophosphamide and irradiation therapy. Ann Intern Med 1971;74:87-91. PubMed
  6. Enns GM, Roeder E, Chan RT et al. Apparent cyclophosphamide (cytoxan) embryopathy: a distinct phenotype? Am J Med Genet 1999;86:237-41. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.