Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cytarabin

Klassificering: 3

Preparat: ARA-cell 100 mg, Citarabina Hikma, Cytarabin Fresenius Kabi, Cytarabin Hikma, Cytarabin Sandoz, Cytarabine Accord, Cytarabine Hospira 100 mg/5 ml Onco-Tain, Cytarabine Injection 100 mg/5 ml, Cytarabine Injection 2g/20ml, Cytarabine Pfizer, Cytarabine STADA, DepoCyte®, Vyxeos

ATC kod: L01BC01, L01XY01

Substanser: cytarabin

Bedömning

Cytarabin givet under tidig graviditet innebär troligtvis en betydande risk för fosterskada, men det är svårt att uttala sig om riskens storlek. Om exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Exponering i andra eller tredje trimestern tycks framförallt utgöra en hög risk för dålig tillväxt, men tillförlitliga data saknas till stor del. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling med cytarabin är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Cytarabin är en pyrimidinanalog som används vid malignitet. I litteraturen finns några fallrapporter om gravt missbildade barn efter det att deras mödrar behandlats med cytarabin under graviditeten. Nyligen har det föreslagits att behandling med cytarabin skulle kunna ge ett tillstånd liknande det man kan se efter metotrexat eller cyklofosfamid: tillväxthämning, defekter i skallben samt reduktion av fingrar.

Cytarabin kan eventuellt vara mutagent och skulle kunna orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgivit exponering för någon pyrimidinanalog – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Ett av barnen var exponerat för cytarabin.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Vaux KK, Kahole NC, Jones KL. Cyclophosphamide, methotrexate, and cytarabine embryopathy: is apoptosis the common pathway? Birth Defects Res Part A Clin Mol Teratol 2003;67:403-8. PubMed
  2. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  3. Wagner VM, Hill JS, Weaver D et al. Congenital abnormalities in baby born to cytarabine treated mother. Lancet 1980;2:98-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.