Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dabigatran

Klassificering: 2

Preparat: Pradaxa

ATC kod: B01AE07

Substanser: dabigatran, dabigatranetexilat, dabigatranetexilatmesilat

Bedömning

Erfarenhet av dabigatrananvändning under graviditet saknas. En eventuell fosterskadande effekt av substansen kan därför inte säkert bedömas. Behandling skall ske med försiktighet och endast på strikt indikation av specialist med förtrogenhet av sådan användning. Speciellt motiverar risken för blödningskomplikationer försiktighet i slutet av graviditeten. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro, men en riktad ultraljudsundersökning kan dock vara motiverad.

Bakgrund

Pradaxa (dabigatranetexilat) är en prodrog som konverteras till dabigatran som är en direkt trombinhämmare. Trombin katalyserar omvandlingen av fibrinogen till fibrin vilket hämmar bildningen av tromber och även trombocytaggregation. Indikationen är profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiva protesoperationer.

Humandata saknas, men i djurstudier har dabigatran visat reproduktionstoxicitet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit användning av dabigatran.

Uppdaterat: 2018-07-25

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter