Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darunavir

Klassificering: 2

Preparat: Darunavir Krka, Darunavir Medical Valley, Darunavir Mylan, Darunavir Sandoz, Darunavir STADA, Darunavir Teva, Prezista, PREZISTA®, REZOLSTA, Symtuza

ATC kod: J05AE10, J05AR14, J05AR22

Substanser: darunavir, darunaviretanolat, darunavirpropylenglykolsolvat

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet, enligt gällande rekommendationer. Darunavir kan ges om preparatet bedöms vara lämplig behandling men data är begränsade när det gäller användning till gravida.

Bakgrund

Darunavir används vid kombinationsbehandling av infektioner med HIV-1. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns men HIV-infektion är ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för överföring av smitta från kvinnan till barnet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.