Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dasabuvir

Klassificering: 2

Preparat: Exviera

ATC kod: J05AP09

Substanser: dasabuvir, dasabuvirnatrium

Bedömning

Dasabuvir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Ingen negativ fosterpåverkan har setts av dasabuvir i djurförsök. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt dasabuvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Dasabuvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Inga negativa effekter har setts av dasabuvir i djurförsök.

Uppdaterat: 2016-10-11

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Exviera. Public Assessment Report 2014-11-20. https://goo.gl/VGrtkE

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter