Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dasatinib

Klassificering: 3

Preparat: Dasatinib Krka, Dasatinib Sandoz, Dasatinib STADA, Sprycel

ATC kod: L01XE06

Substanser: dasatinib (vattenfri), dasatinibmonohydrate

Bedömning

Dasatinib bör tills vidare undvikas under graviditet, om detta är rimligt ur kvinnans synvinkel. Erfarenheterna av substansen under graviditet är ringa men verkningsmekanismen gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för fortsatt handläggning av graviditeten. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Bakgrund

Dasatinib används vid olika former av leukemi och det är troligt att en fosterskadande effekt kan föreligga även om ingen erfarenhet finns av användning under graviditet.

In vitrostudier tyder också på att dasatinib eventuellt kan orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.