Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daunorubicin

Klassificering: 3

Preparat: Cerubidin®, Cerubidine, Daunoxome Galen, DaunoXome®, Vyxeos

ATC kod: L01DB02, L01XY01

Substanser: daunorubicin, daunorubicinhydroklorid

Bedömning

Användning av daunorubicin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada, men denna tycks inte vara extremt hög. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Daunorubicin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Erfarenheterna av daunorubicinbehandling under graviditet är begränsade, men ingen uttalad fosterskadande effekt har setts vid de få exponeringar som beskrivits.

Djurstudier har visat negativ fosterpåverkan av daunorubicin, bland annat teratogena effekter, samt även mutagen påverkan. Det sistnämnda skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för daunorubicin i tidig graviditet rapporterats.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.