Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Denosumab

Klassificering: 2

Preparat: Prolia, XGEVA

ATC kod: M05BX04

Substanser: denosumab

Bedömning

Erfarenhet av behandling av gravida med denosumab saknas och medlet bör där för endast användas på mycket strikta indikationer. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Denosumab är en human monoklonal antikropp (IgG2) som minskar aktiviteten av osteoklaster vilket leder till att benresorptionen minskar. Indikationer är bl.a. osteoporos hos postmenopausala kvinnor men substansen har prövats även vid tillstånd med ökad osteoklastaktivitet.

I djurförsök finns ingen direkt teratogenicitet beskriven. Det är också osäkert i vilken utsträckning denna antikropp kan passera human placenta i tidig graviditet. Medlet bör användas endast på strikta indikationer under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter