Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desmopressin

Klassificering: 2

Preparat: Desmopressin, Desmopressin 2care4, Desmopressin Actavis, Desmopressin Ferring, Minirin, Minirinmelt, Nocdurna, Nocutil, Octostim

ATC kod: H01BA02

Substanser: desmopressin, desmopressinacetat, desmopressindiacetat

Bedömning

Desmopressinanvändning under graviditet är inte förenat med någon mera väsentlig risk för fosterskada och det finns knappast anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Desmopressin, en vasopressinanalog, har som huvudsakligt indikationsområde diabetes insipidus. Det finns begränsat med data i litteraturen om betydelsen av denna sjukdom eller av behandling med desmopressin för uppkomst av fosterskador.

Det största publicerade materialet omfattar 29 barn, vars mödrar hade diabetes insipidus under graviditeten och behandlades med desmopressin – endast ett barn hade en missbildning (ventrikelseptumdefekt med öppetstående ductus arteriosus och fyrfingerfåra på händerna). I det svenska Medicinska födelseregistret finns 127 barn vars mödrar rapporterat användning av desmopressin. Tre barn hade någon missbildningsdiagnos mot 2-3 förväntade. Ett barn hade en transposition av de stora kärlen, ett hade en hydronefros och ett hade ett ospecificerat hjärtfel.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ray JG. DDAVP use during pregnancy: an analysis of its safety for mother and child. Obstet Gynecol Surv. 1998;53:450-5. PubMed
  2. Källén B, Carlsson SS, Bengtsson BK et al. Diabetes insipidus and use of desmopressin (Minirin) during pregnancy. Eur J Endocrinol 1995;132:144-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.