Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dihydralazin

Klassificering: 2

Preparat: Nepresol

ATC kod: C02DB01

Substanser: dihydralazin, dihydralazinsulfat, hydratiserat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av dihydralazin under graviditet. Dihydralazin liknar hydralazin, en substans som det finns relativt stor erfarenhet av, och troligtvis kan substansen användas utan risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i vilket fall inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Antihypertensiva medel har dock generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet och bör användas med försiktighet under graviditetens andra hälft. Detta får dock inte hindra adekvat terapi av hypertoni och preeklampsi, en behandling som är ytterst väsentlig för både kvinnan och fostret.

Bakgrund

Dihydralazin liknar hydralazin. Flera studier om hydralazinexponering under graviditet har publicerats, och ingen av dem har påvisat någon riskökning för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för dihydralazin. Det finns dock 95 barn vars mödrar rapporterat användning av hydralazin i tidig graviditet. Två av barnen hade någon missbildning (mot 2 förväntade). Ett barn hade en förmaksseptumdefekt med öppetstående ductus arteriosus, och ett hade polycystnjurar. Vidare var 17 barn födda för tidigt (18% mot förväntat 6,2%) och 9 barn var lätta för tiden (9,5% mot förväntat 2,7%), vilket sannolikt beror på underliggande hypertonisjukdom hos modern.

Antihypertensiva medel har generellt rapporterats kunna ge biverkningar hos det nyfödda barnet, framför allt i form av hypotension, hypoglykemi och tillväxthämning. Hypoglykemi och tillväxthämning kan dock även orsakas av hypertoni och preeklampsi. Många av dessa barn är också underburna vilket ökar risken för hypotension och hypoglykemi. På basen av de publicerade rapporterna är det inte möjligt att skilja mellan biverkningar av medicineringen och effekten av grundsjukdomen.

Behandling med dihydralazin bör utföras av läkare med särskild kompetens inom området. Ansvarig neonatolog bör, helst innan förlossningen, informeras om medicineringen.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lennestål R, Otterblad Olausson P, Källén B. Maternal use of antihypertensive drugs in early pregnancy and delivery outcome, notably the presence of congenital heart defects in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2009;65:615-25. PubMed
  2. Bott-Kanner G, Schweitzer A, Reisner SH et al. Propranolol and hydrallazine in the management of essential hypertension in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1980;87:110-4. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter