Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dikväveoxid

Klassificering: 2

Preparat: Kalinox, Latox, Livopan, Medicinsk Lustgas Air Liquide, Medicinsk lustgas Nippon Gases Scandinavia, Medicinsk Lustgas Strandmollen, Medimix, Niontix, Protoxan

ATC kod: N01AX13, N01AX63

Substanser: dikväveoxid

Bedömning

Under graviditetens första två tredjedelar bör lustgas användas med försiktighet och endast kortvarigt. Om medlet använts av misstag under tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Lustgas har använts länge som smärtlindring vid förlossning. Systematiska studier över användning under tidig graviditet och eventuell fosterskadande effekt saknas. Djurexperimentellt har en teratogen effekt på råtta visats vid kronisk exponering av relativt höga koncentrationer.

Yrkesmässig exponering för låga koncentrationer av narkosgaser inklusive lustgas för gravid operationspersonal har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar hos barnen. Risken för en fosterskadande effekt under kortvariga ingrepp är rimligtvis mycket liten. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.