Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disulfiram – systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Antabus, Antabus®, Antabuse, Disulfiram, Disulfiram WZF

ATC kod: N07BB01

Substanser: disulfiram

Bedömning

Systemisk disulfirambehandling bör undvikas i tidig graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt disulfiram i tidig graviditet.

Bakgrund

Systemisk disulfiram används för behandling av alkoholberoende. Efter användning i tidig graviditet har fall av extremitetsreduktioner beskrivits men det är oklart om något kausalsamband förelåg. Alkoholmissbruk under graviditet är förenat med tillväxthämning, hjärnskador, risk för vissa missbildningar samt ett avvikande utseende. Eftersom följderna av måttlig - hög alkoholkonsumtion på graviditetsutfallet är väldokumenterade, så måste dessa avvägas när ställning tas till huruvida disulfiram skall användas under graviditet. Eftersom vissa frågetecken kring säkerheten av disulfiram har väckts bör användningen dock ske med största försiktighet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 75 barn vars mödrar uppgivit användning av disulfiram systemiskt i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos men nio barn hade låg födelsevikt (3-4 förväntade).

Uppdaterat: 2016-11-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Nora AH, Nora JJ, Blu J. Limb-reduction anomalies in infants born to disulfiram-treated alcoholic mothers. Lancet 1977;2:664. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.