Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Docetaxel

Klassificering: 3

Preparat: Docetaxel Accord, Docetaxel Actavis, Docetaxel Amring, Docetaxel Ebewe, DOCETAXEL KABI, Docetaxel Pfizer, Docetaxel Teva, TAXOTERE, Taxotere®

ATC kod: L01CD02

Substanser: docetaxel, docetaxeltrihydrat

Bedömning

Docetaxel liksom övriga mitoshämmare kan tänkas utöva en fosterskadande effekt och bör inte ges under tidig graviditet. Om exponering skett är dock risken för en fosterskada sannolikt måttlig men en remittering till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning kan vara aktuell. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Docetaxel är ett cytostatikum med bland annat mitoshämmande verkan som används vid malignitet. Inga data finns om riskerna vid användning i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall av exponering för docetaxel. Effekterna på celldelningen bör innebära en risk för fosterskador men storleken av denna risk kan inte bedömas.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för en kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Mir O, Berveiller P, Goffinet F, Treluyer JM, Serreau R, Goldwasser F et al. Taxanes for breast cancer during pregnancy: a systematic review. Ann Oncol. 2010;21:425-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.