Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dolutegravir

Klassificering: 2

Preparat: DOVATO, Juluca, Tivicay, TIVICAY, Triumeq

ATC kod: J05AR, J05AR13, J05AR21, J05AR25, J05AX12

Substanser: dolutegravir, dolutegravirnatrium

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Dolutegravir bör dock inte ges till gravida, då läkemedlet möjligen ökar risken för neuralrörsdefekter. Om exponering har skett för dolutegravir i tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Indikationen för dolutegravir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från kvinnan till barnet. Dolutegravir hämmar HIV-integras, det enzym som krävs för integreringen av HIV-DNA i värdgenomet och därigenom virusreplikering [1]. Dolutegravir passerar placenta men djurförsök har inte visat några negativa effekter på fosterutvecklingen [1,2]. Observationsstudier från Botswana har dock indikerat en något ökad risk för neuralrörsdefekter efter behandling under graviditet [3-5]. Baserat på preliminära data från Botswana, avrådde läkemedelsmyndigheterna från användning av dolutegravir till gravida år 2018 [3]. Risken för neuralrörsdefekt bland barn exponerade för dolutegravir i studierna från Botswana var dock låg, mindre än 1% [4,5]. En mindre kanadensisk studie publicerad år 2019, kunde inte heller konfirmera riskökningen för neuralrörsdefekter, men antalet exponeringar var få [6]. 

Uppdaterat: 2019-10-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Tivicay. CHMP Assessment report; 2013-11-21 http://goo.gl/S3dtjH
  2. Lewis JM, Railton E, Riordan A, Khoo S, Chaponda M. Early experience of dolutegravir pharmacokinetics in pregnancy: high maternal levels and significant foetal exposure with twice-daily dosing. AIDS. 2016;30:1313-5. PubMed
  3. Dolutegravir ska inte användas av kvinnor som önskar bli gravida. Läkemedelsverket 2018-05-18. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Dolutegravir-ska-inte-anvandas-av-kvinnor-som-onskar-bli-gravida/
  4. Zash R, Holmes L, Diseko M, Jacobson DL, Brummel S, Mayondi G et al. Neural-Tube Defects and Antiretroviral Treatment Regimens in Botswana. N Engl J Med. 2019;381(9):827-840. PubMed
  5. Raesima MM, Ogbuabo CM, Thomas V, Forhan SE, Gokatweng G, Dintwa E et al. Dolutegravir Use at Conception - Additional Surveillance Data from Botswana. N Engl J Med. 2019;381(9):885-887. PubMed
  6. Money D, Lee T, O'Brien C, Brophy J, Bitnun A, Kakkar F et al. Congenital anomalies following antenatal exposure to dolutegravir: a Canadian surveillance study. BJOG. 2019;126(11):1338-1345. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter