Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Droperidol

Klassificering: 2

Preparat: Dridol, Dridol®, Droperidol Carinopharm

ATC kod: N05AD08

Substanser: droperidol

Bedömning

Droperidol bör undvikas i tidig graviditet eftersom inget är känt om riskerna för fosterskada. Om narkos givits under veckorna 4-5 kan möjligen riktad fosterdiagnostik med avseende på neuralrörsdefekter erbjudas men genomgången fullnarkos i tidig graviditet innebär inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Droperidol används som premedicinering och antiemetikum i samband med operation, vilket kan bli aktuellt under graviditet, men en långvarig exponering torde inte förekomma och riskerna för extrapyramidala eller andra neurologiska symptom hos barnet torde vara små. Inget är känt om droperidolets möjlighet att framkalla fosterskada vid exponering i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre barn, vars mödrar uppgivit exponering för droperidol. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Undersökningar av barn till kvinnor, som under första trimestern genomgått operationer med allmän narkos, har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar. Endast vid operation i mycket tidig graviditet (vecka 4-5) har möjligheten av en ökad risk (c:a 1%) för neuralrörsdefekter diskuterats men aldrig bekräftats.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Källén B, Mazze RI. Neural tube defects and first trimester operations. Teratology 1990;41:717-20. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter