Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Duloxetin

Klassificering: 2

Preparat: Ariclaim, Aritavi, CYMBALTA, Duloxetin Actavis, Duloxetin Ebb, Duloxetin Pensa, Duloxetin STADA, Duloxetine Accord, Duloxetine Krka, Duloxetine Orion, Duloxetine Sandoz, Duloxetine Teva, Loxentia, YENTREVE®

ATC kod: N06AX21

Substanser: duloxetin, duloxetinhydroklorid

Bedömning

Försiktighet med användning av duloxetin under tidig graviditet kan rekommenderas, tills ytterligare erfarenhet finns.

Barn födda av kvinnor som använt duloxetin i sen graviditet har liksom barn till kvinnor som använt SSRI, en något ökad förekomst av olika neonatala symptom som respirationsproblem och tecken på neurologisk påverkan. Symptomen tycks i regel relativt snabbt försvinna men det kan finnas behov för observation på neonatalavdelning

Bakgrund

Duloxetin är ett antidepressivum som också används vid ansträngningsinkontinens. Det finns numera viss erfarenhet av användning under graviditet. Liksom med andra antidepressiva preparat har ingen betydande fosterskadande effekt setts.

För andra antidepressiva preparat, såväl tricykliska som SSRI/SNRI, har neonatala effekter beskrivits, när modern använt medlen mot slutet av graviditeten. Man har observerat andningsstörningar och nyföddhetskramper hos barnen men dessa har varit övergående och det finns inga hållpunkter för att bestående men skall uppstå. Liknande effekter finns rapporterade för duloxetin.

När det gäller påverkan på barnets utveckling på lång sikt, saknas det systematiska studier gällande duloxetin. Flera mindre studier har dock följt upp fullgångna och underburna barn som exponerats för SSRI-preparat, utan att finna tecken på någon störning av utvecklingen under förskoletiden. I en studie fann man ingen skillnad jämfört med barn till obehandlade kvinnor med depression men en något lägre IQ och utvecklingsgrad jämfört med barn till icke deprimerade kvinnor.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 294 barn vars mödrar uppgivit användning av duloxetin i tidig graviditet. Sex av barnen mot sex förväntade, hade någon missbildningsdiagnos. Två barn (1-2 förväntade) hade någon hjärtmissbildning: ett barn hade dubbelt inflöde till vänster kammare, ett barn hade en ventrikelseptumdefekt och förmaksseptumdefekt. Ett barn hade en gomspalt, ett en kromosomavvikelse, ett hade polydaktyli, och ett barn hade syndaktyli. Missbildningsfrekvensen var som sagt normal, men hela 34 barn (12%) mot 18 förväntade (6%) var födda för tidigt.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Einarson A, Smart K, Vial T, Diav-Citrin O, Yates L, Stephens S et al. Rates of major malformations in infants following exposure to duloxetine during pregnancy: a preliminary report. J Clin Psychiatry. 2012;73:1471. PubMed
  2. Hoog SL, Cheng Y, Elpers J, Dowsett SA. Duloxetine and pregnancy outcomes: safety surveillance findings. Int J Med Sci. 2013;10:413-9. PubMed
  3. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  4. För fullständig referenslista angående SSRI-preparat under graviditet, hänvisar vi till de dokumenten, se t.ex. citalopram.

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.