Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dutasterid

Klassificering: 3

Preparat: Avidart, Avodart, Avodart®, Dutasteride Medical Valley

ATC kod: G04CB02

Substanser: dutasterid

Bedömning

Dutasterid skall inte användas under graviditet. Vid exponering i tidig graviditet, ungefär vecka 8–16 efter sista menstruationen, måste man räkna med möjligheten av en störning av genitalutvecklingen hos ett manligt foster. Under senare delen av den känsliga perioden är det troligt att en eventuell missbildning kommer att utgöras av en operabel hypospadi. Hos ett kvinnligt foster är det inte sannolikt att någon störning uppträtt. Om exponering skett rekommenderas remittering till specialist för att ta ställning till graviditetens fortsatta handläggning. En riktad ultraljudsundersökning kan bli aktuell.

Om den manliga partnern använt dutasterid är det osannolikt att fosterskada skall kunna uppstå av detta skäl.

Bakgrund

Dutasterid är en 5-alfa-reduktashämmare, som används vid prostatahypertrofi. Dutasterid har antiandrogen effekt eftersom omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron hindras. Om ett foster skulle exponeras för dutasterid kommer den normala könsdifferentieringen av ett manligt foster (som drivs av dihydrotestosteron) att motverkas.

Exponering förväntas främst ge en störning av penisbildningen med uppkomst av hypospadi. Man skulle också kunna tänka sig en mera avancerad form av intersex. Dokumenterade sådana fall är ännu inte kända. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering i tidig graviditet.

Möjligheten av att dutasteridbehandling av den manliga partnern skulle kunna leda till likartade fosterskador har diskuterats. Den kvinnliga exponeringen skulle i så fall ske antingen genom resorption via huden eller från sädesvätska vid samlag under graviditet. Det är emellertid biologiskt osannolikt att en fosterskada skulle kunna uppkomma på detta sätt, eftersom koncentrationer av dutasterid uppmätt i sädesvätskan hos män som använt substansen är mycket låga.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.