Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ebastin

Klassificering: 2

Preparat: Ebastin ABECE, Ebastin Apofri, Ebastin Ebb, Ebastin Orifarm, Kestine

ATC kod: R06AX22

Substanser: ebastin

Bedömning

Kunskapen om ebastin under graviditet är begränsad men inget talar för fosterskadande effekt. Om det ändå skulle finnas en riskökning, är den individuella riskökningen inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Antihistaminanvändning i tidig graviditet verkar inte vara förenat med en ökad missbildningsrisk. För ebastin finns dock inga epidemiologiska data publicerade över användning under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1261 barn vars mödrar angivit användning av ebastin i tidig graviditet. Det fanns 26 barn som hade en missbildningsdiagnos mot 26-27 förväntade. Missbildningsfrekvensen var alltså normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som föreföll vara överrepresenterad.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.