Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efedrin

Klassificering: 2

Preparat: Efedrin AB Unimedic, Efedrin APL, Efedrin Mylan, Efedrin Stragen, Efedrin Unimedic, Lepheton®, Lepheton-Desentol AB Unimedic, Lergigan® comp., Mollipect®

ATC kod: C01CA, C01CA26, R03CA02, R05CB10, R05DA20, R05FB02, R06AD52

Substanser: efedrin, efedrinhydroklorid, efedrinsulfat

Bedömning

Efedrin bör användas med viss försiktighet under graviditet. Det finns dock inget som tyder på att efedrin orsakar fosterskador. En eventuell riskökning är inte heller så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt efedrin i tidig graviditet. Rädsla för fosterpåverkan får aldrig hindra behandling av akut astma eller hypotension vid anestesi.

Bakgrund

Efedrin i injektionsform är bland annat godkänt för akutbehandling av astma och för att förebygga och behandla hypotension vid anestesi. Efedrin passerar placenta och kan ge takykardi hos fostret. Vid sedvanlig dosering har dock inga negativa effekter kunnat påvisas hos det nyfödda barnet [1, 2]. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 31 barn vars mödrar angivit systemisk behandling med enbart efedrin – ett av barnen hade en läppgomspalt. 

Efedrin ingår också i några hostmediciner – tillsammans med etylmorfin i Lepheton och med bromhexin i Mollipect – samt tillsammans med prometazin och koffein i Lergigan comp. Behandling bör ske med viss återhållsamhet och rekommenderade doser inte överskridas. Se även dokumenten för de övriga ingående substanserna.

Efedrinhaltiga hostmediciner rapporterades av mödrar till 1 935 barn i det svenska Medicinska födelseregistret. Av barnen hade 44 någon missbildningsdiagnos (2,3%), mot 40–41 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var alltså tämligen normal. Det fanns 17 fall av något allvarligt hjärtfel (13–14 förväntade), fyra fall av ansiktsspalter (2–3 förväntade), fem fall av njurmissbildningar (2–3 förväntade), fyra barn hade flera missbildningar och ett barn hade en kromosomavvikelse (2–3 förväntade). Det fanns inte någon speciell grupp av missbildningar som var tydligt överrepresenterad. Hade det varit så, hade det ändå varit svårt att tolka fyndet eftersom hostmediciner ofta används vid virusinfektioner, som i sig kan innebära en svag teratogen risk.

Uppdaterat: 2018-05-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Hughes SC, Ward MG, Levinson G, Shnider SM, Wright RG, Gruenke LD et al. Placental transfer of ephedrine does not affect neonatal outcome. Anesthesiology. 1985;63:217-9. PubMed
  2. Wright RG, Shnider SM, Levinson G, Rolbin SH, Parer JT. The effect of maternal administration of ephedrine on fetal heart rate and variability. Obstet Gynecol. 1981;57:734-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.