Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ekulizumab

Klassificering: 2

Preparat: Soliris

ATC kod: L04AA25

Substanser: ekulizumab

Bedömning

Ekulizumab bör endast användas under graviditet om allvarlig risk föreligger hos modern utan behandling. Verkningsmekanismen innebär en ökad risk för infektioner och erfarenheten av användning under graviditet är sparsam. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om ekulizumab

Ekulizumab används bland annat vid paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS), båda allvarliga och sällsynta tillstånd [5-7]. Substansen är en rekombinant humaniserad antikropp som blockerar ett av slutstegen i komplementmedierad cytolys och därmed motverkas hemolys och trombotisk mikroangiopati. Användning av ekulizumab ökar risken för meningokockmeningit men även för andra allvarliga bakteriella infektioner.

Då ekulizumab är en antikropp av IgG-typ skulle den kunna gå över placentabarriären med den specifika transport för IgG och vissa andra proteiner som äger rum framför allt under 3:e trimestern [8]. Detta har bekräftats i några fall där koncentrationen av ekulizumab mätts i navelsträngsblod och låga koncentrationer uppmätts. Dock är troligen dessa nivåer under den koncentration som krävs för att kunna påverka komplementsystemet, men mer studier behövs för att bekräfta detta [7].   

Erfarenheten av behandling med ekulizumab under graviditet är sparsam och säkra slutsatser kan inte dras i nuläget [7].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga exponeringar rapporterade.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för ekulizumab var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Hillmen P,Young NS, Schubert J, Brodsky RA, Socié G, Muus P et al. The complement inhibitor eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med 2006;355:1233-43. PubMed
  6. Hillmen P. Eculizumab in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. N Engl J Med 2006;355:2787-2788.
  7. Sarno L, Tufano A, Maruotti GM, Martinelli P, Balletta MM, Russo D. Eculizumab in pregnancy: a narrative overview. J Nephrol. 2018;1-9 PubMed
  8. Simister NE. Placental transport of immunoglobulin G. Vaccine. 2003;21(24):3365-9. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter