Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elbasvir

Klassificering: 2

Preparat: ZEPATIER

ATC kod: J05AP54

Substanser: elbasvir

Bedömning

Elbasvir bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling är saknas. Ingen negativ fosterpåverkan har setts av elbasvir i djurförsök. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om kvinnan har använt elbasvir i tidig graviditet.

Bakgrund

Elbasvir tillhör en grupp virushämmande läkemedel som används vid behandling av hepatit C. Läkemedlen verkar direkt på virusets replikationskomplex genom hämning av olika proteiner. Gemensamt för dessa läkemedel är att de används i kombination med andra virushämmande läkemedel. För de flesta av preparaten saknas erfarenhet av behandling till gravida kvinnor och de bör därför undvikas under graviditet. Kombinationer med ribavirin är särskilt olämpliga under graviditet, då det finns en stark misstanke att ribavirin ökar risken för missbildningar.

Elbasvir har inte gett upphov till några oönskade effekter på fosterutvecklingen i djurförsök.

Uppdaterat: 2017-09-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report. Zepatier 2016-05-26. Tillgänglig från: https://goo.gl/sL65XX

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter