Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eletriptan

Klassificering: 2

Preparat: Eletriptan EQL Pharma, Eletriptan Mylan, Eletriptan Orion, Relpax, Relpax®

ATC kod: N02CC06

Substanser: eletriptan, eletriptanhydrobromid

Bedömning

Eletriptan ska användas med försiktighet under graviditet, då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. Däremot finns det betryggande data som tyder på att släktsubstansen sumatriptan saknar negativ påverkan på fostret. Om eletriptan har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet inte så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Konklusiva studier av användningen av eletriptan under graviditet saknas. Inga indikationer finns dock för att gruppen triptaner har reproduktionstoxikologiska effekter. Eletriptan bör dock tills vidare användas med försiktighet under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 21 barn med denna exponering. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos (0-1 förväntat). Alla tre hade ventrikelseptumdefekt, vilket kan vara en slump, men är en observation som bör följas upp.

Uppdaterat: 2016-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marchenko A, Etwel F, Olutunfese O, Nickel C, Koren G, Nulman I. Pregnancy outcome following prenatal exposure to triptan medications: a meta-analysis. Headache. 2015;55:490-501. PubMed
  2. Soldin OP, Dahlin J, O'Mara DM. Triptans in pregnancy. Review. Ther Drug Monit 2008;30:5-9. PubMed
  3. Fox AW, Chambers CD, Anderson PO et al. Evidence-based assessment of pregnancy outcome after sumatriptan exposure. Headache 2002;42:8-15. PubMed
  4. Kallen B, Lygner PE. Delivery outcome in women who used drugs for migraine during pregnancy with special reference to sumatriptan. Headache 2001;41:351-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.