Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eliglustat

Klassificering: 2

Preparat: Cerdelga

ATC kod: A16AX10

Substanser: eliglustat, eliglustattartrat

Bedömning

Användning av eliglustat under graviditet bör endast ske på strikt indikation, då erfarenhet av sådan behandling saknas. En eventuell riskökning är dock inte så stor i det enskilda fallet, att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Eliglustat hämmar enzymet glykosylceramidsyntetas och har en mycket specifik användning vid Gauchers sjukdom, typ 1. Det finns ingen erfarenhet av behandling under graviditet. I djurförsök har substansen haft negativ fosterpåverkan endast i doser som varit toxiska för modern. Den liknande substansen miglustat har dock visat reproduktionstoxikologiska effekter men det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Cerdelga. Public Assessment Report 2014-11-20. https://goo.gl/6UK8lX
  2. Gauchers sjukdom. Socialstyrelsen. http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/gaucherssjukdom. Hämtat 2016-07-04

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter