Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eluxadolin

Klassificering: 2

Preparat: Truberzi, Viberzi

ATC kod: A07DA06

Substanser: eluxadolin

Bedömning

Eluxadolin bör inte användas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning är knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om exponering har skett i tidig graviditet.

Bakgrund

Eluxadolin är en blandad opioidreceptor agonist/antagonist som verkar lokalt i mag-tarmkanalen vid behandling för kolon irritabile med diarré (IBS-D) hos vuxna. Substansens mycket låga biotillgänglighet bidrar till lågt systemiskt upptag, dess lokala effekt och en minskad risk för påverkan av det centrala nervsystemet [1-2]. Det låga systemupptaget innebär sannolikt också att risken för fosterpåverkan är liten vid normal användning. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan setts i doser som var toxiska för moderdjuren men frekvensen missbildningar var inte ökad [1].

Uppdaterat: 2017-12-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Assessment Report: Truberzi 2016-07-21. Tillgänglig från: https://goo.gl/BxfRvb
  2. Maltz F, Fidler B. Eluxadoline (Viberzi): A Mu-Opioid Receptor Agonist for the Treatment Of Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea. P T. 2017;42(7):438-442. PubMed

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter