Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elvitegravir

Klassificering: 2

Preparat: Genvoya, Stribild

ATC kod: J05AR09, J05AR18

Substanser: elvitegravir

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Om behandlingen betraktas som nödvändig och verkningsfull bör graviditet inte förhindra användning av elvitegravir. Plasmakoncentrationen sjunker dock kraftigt under andra och tredje trimestern, vilket innebär risk för nedsatt effekt av behandlingen.

Bakgrund

Elvitegravir används tillsammans med andra antiretrovirala medel vid HIV-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd då det finns risk att virus överförs från kvinnan till fostret/barnet. I djurförsök tycks inte elvitegravir utöva någon fosterskadande effekt. Obetydligt med data finns över användning hos människa i form av fallrapporter, men de tyder inte på negativ effekt på fosterutvecklingen [1-2]. De metodologiska bristerna i fallrapporter gör att det ännu inte går att dra säkra slutsatser. Under andra och tredje trimestern sjunker koncentrationen i plasma av elvitegravir, vilket kan minska effekten av behandlingen.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Marzolini C, Decosterd L, Winterfeld U, Tissot F, Francini K, Buclin T et al. Free and total plasma concentrations of elvitegravir/cobicistat during pregnancy and postpartum: a case report. Br J Clin Pharmacol. 2017;0:0. PubMed
  2. Schalkwijk S, Colbers A, Konopnicki D, Greupink R, Russel FG, Burger D et al. First reported use of elvitegravir and cobicistat during pregnancy. AIDS. 2016;30:807-8. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter