Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Empagliflozin

Klassificering: 2

Preparat: Glyxambi, Jardiance, Synjardy

ATC kod: A10BD19, A10BD20, A10BK03

Substanser: empagliflozin

Bedömning

Det är viktigt att diabetes under graviditet sköts av specialist, och behandling är viktig. Diabetes under graviditet skall dock inte behandlas med empagliflozin. Erfarenhet saknas av sådan behandling och djurförsök visar möjlig negativ fosterpåverkan. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är dock inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Perorala diabetesmedel används i ökande omfattning under graviditet. Det gäller särskilt metformin som ofta ges vid polycystiskt ovariellt syndrom men även glibenklamid. För övriga perorala diabetesmedel finns liten eller ingen erfarenhet av behandling under graviditet, varför de inte bör användas av gravida.

Perorala antidiabetika uppges kunna ge intrauterin hypoglykemi och vid behandling i slutet av graviditeten, neonatal hypoglykemi. Studier har dock inte visat någon ökad risk för fostret och det nyfödda barnet med metformin- eller glibenklamidbehandling jämfört med insulin, varken när det gäller fosterskador eller andra komplikationer. Enligt litteraturen kan däremot diabetes typ 2 i sig vara förenat med en ökad risk för fosterskador [1-9].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 883 barn vars mödrar uppgavs ha använt perorala diabetesmedel i tidig graviditet. Av barnen hade 26 (2,9%) en missbildningsdiagnos mot 18 förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var således något ökad, framförallt var andelen barn med hjärt-kärlmissbildningar signifikant ökad (12 barn mot 6 förväntade). Det är sannolikt att den ökade risken för hjärt-kärlmissbildningar, åtminstone till stor del, beror på de gravida kvinnornas underliggande sjukdom och inte på medicineringen. I övrigt fanns det ingen speciell missbildningsgrupp som var signifikant överrepresenterad.

Andelen barn som var för tidigt födda var klart förhöjd (13,1% mot 6,2% förväntad) men hur mycket av denna effekt som beror på läkemedlet och inte på grundsjukdomen går inte att säkert fastställa.

Empagliflozin minskar återabsorptionen av glukos i njurarna genom att hämma natrium-glukos-kotransportör 2 (SGLT2) [10,11]. Erfarenheten av behandling under graviditet är obetydlig. Fynd i djurförsök tyder på att behandling av gravida kvinnor med SGLT2-hämmare under andra och tredje trimestern skulle kunna ha negativa effekter på fostrets njurfunktion [10].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns det inga kvinnor som uppgivit att de använt empagliflozin under graviditet.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

 1. Casey BM, Duryea EL, Abbassi-Ghanavati M, Tudela CM, Shivvers SA, McIntire DD et al. Glyburide in Women With Mild Gestational Diabetes: A Randomized Controlled Trial. Obstet Gynecol. 2015;126:303-9. PubMed
 2. Cassina M, Donà M, Di Gianantonio E, Litta P, Clementi M. First-trimester exposure to metformin and risk of birth defects: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update. 2014;20:656-69. PubMed
 3. Moore LE, Clokey D, Rappaport VJ, Curet LB. Metformin compared with glyburide in gestational diabetes: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010;115:55-9. PubMed
 4. Dhulkotia JS, Ola B, Fraser R, Farrell T. Oral hypoglycemic agents vs insulin in management of gestational diabetes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet Gynecol. 2010;203:457e1-9. PubMed
 5. Palomba S, Falbo A, Orio F, Zullo F. Effect of preconceptional metformin on abortion risk in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Fertil Steril. 2009;92:1646-58. PubMed
 6. Tso LO, Costello MF, Albuquerque LE, Andriolo RB, Freitas V. Metformin treatment before and during IVF or ICSI in women with polycystic ovary syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2009;:CD006105. PubMed
 7. Glueck CJ, Goldenberg N, Pranikoff J, Loftspring M, Sieve L, Wang P. Height, weight, and motor-social development during the first 18 months of life in 126 infants born to 109 mothers with polycystic ovary syndrome who conceived on and continued metformin through pregnancy. Hum Reprod. 2004;19:1323-30. PubMed
 8. Towner D, Kjos SL, Leung B, Montoro MM, Xiang A, Mestman JH, Buchanan TA. Congenital malformations in pregnancies complicated by NIDDM. Diabetes Care 1995;18:1446–51. PubMed
 9. Sterne J. Antidiabetic drugs and teratogenicity. Lancet 1963;338:1165.
 10. JARDIANCE (empagliflozin). European public assessment reports. European Medicines Agency (EMA); 2013.
 11. FDA. Pharmacology Review - JARDIANCE (empagliflozin). Food and Drug Administration [www]. [updated 2014-08-01, cited 2016-05-23]. länk

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter