Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entecavir

Klassificering: 2

Preparat: Baraclude®, Entecavir Accord, Entecavir Glenmark, Entecavir Mylan, Entecavir Sandoz, Entecavir STADA, Entecavir Teva

ATC kod: J05AF10

Substanser: entekavir, entekavirmonohydrat

Bedömning

Entecavir bör om möjligt undvikas under graviditet och användas endast på strikt indikation. Om exponering skett i tidig graviditet är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Entecavir används vid kronisk infektion med hepatit B-virus. Ingen erfarenhet av användning under graviditet finns, men djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter vid höga doser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.