Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epirubicin

Klassificering: 3

Preparat: Epirubicin Accord, Epirubicin Actavis, Epirubicin Ebewe, Epirubicin Teva, Farmorubicin, Farmorubicin®

ATC kod: L01DB03

Substanser: epirubicin, epirubicinhydroklorid

Bedömning

Användning av epirubicin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada, men denna tycks inte vara extremt hög. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Epirubicin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Erfarenheterna av epirubicinbehandling under graviditet är begränsade, men ingen uttalad fosterskadande effekt har setts vid de få exponeringar för besläktade preparat som beskrivits.

I djurförsök har substansen varit teratogen och den har enligt tillverkaren även mutagena effekter. Det sistnämnda skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för epirubicin i tidig graviditet rapporterats.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.