Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ergoloidmesylat

Klassificering: 2

Preparat: Ergoloid Mesylates, Hydergin®, Hydergine SteriMax

ATC kod: C04AE01

Substanser: ergoloidmesylat

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av ergoloidmesylat under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Under graviditet bör därför användning ske med försiktighet. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Epidemiologiska data över användning av ergoloidmesylat under graviditeten saknas men det finns heller inga hållpunkter för teratogena effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn, vars mödrar rapporterat användning av ergoloid mesylat i tidig graviditet – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.