Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eribulin

Klassificering: 3

Preparat: HALAVEN

ATC kod: L01XX41

Substanser: eribulin, eribulinmesilat

Bedömning

Behandling med eribulin skall inte ske under graviditet, om detta är möjligt ur kvinnans synvinkel. Djurförsök tyder på att medlet kan orsaka allvarliga fosterskador. Erfarenhet av behandling hos människa saknas. Om exponering skett för eribulin i tidig graviditet, bör remittering ske till specialist för diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Eribulin är ett tubulinaktivt cytostatikum med en mitoshämmande verkningsmekanism liknande taxaner och vinkaalkaloider. Indikationen är lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer.

Inga studier av behandling till gravida har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har substansen bland annat orsakat en högre andel missbildningar, missfall och låg födslovikt. Troligen ökar eribulin risken för fosterskador även hos människa men storleken av denna risk kan inte bedömas.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (upp till ca 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception kan det finnas en ökad risk för en kromosomavvikelse hos fostret.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för eribulin.

Uppdaterat: 2017-09-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter