Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esketamin

Klassificering: 2

Preparat: Esketamine, Ketanest, Ketanest S, Ketanest®, Spravato

ATC kod: N01AX14, N06AX, N06AX27

Substanser: esketamin, esketaminhydroklorid

Bedömning

Rädsla för fosterskador bör inte påverka användningen av esketamin som narkosmedel i tidig graviditet. Det finns ingen säkerställd ökad risk för fosterskador efter operationer under allmän narkos. Om narkos givits under graviditetsveckorna 4-5 kan möjligen en riktad ultraljudsundersökning med avseende på neuralrörsdefekter erbjudas vid lämplig tidpunkt. Esketamin som nässpray för behandling av depression bör om möjligt undvikas under graviditeten, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Om nässprayen har använts i tidig graviditet, är en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Undersökningar av barn till kvinnor, som under första trimestern genomgått operationer med allmän narkos, har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar. Endast vid operation i mycket tidig graviditet (vecka 4-5) har möjligheten av en ökad risk (c:a 1%) för neuralrörsdefekter diskuterats men aldrig bekräftats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar uppgivit exponering för anestesi av något slag i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos (4 förväntade). Ett barn hade hydronefros, två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade hypospadi.

Vid användning i samband med förlossningen kan narkosmedel ge övergående påverkan på andningen hos barnen.

Esketetamin används som anestetikum och exponering under graviditet kan bli aktuell vid operation. Läkemedlet finns även som nässpray för behandling av depression. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tillverkaren uppger att substansen inte har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök.

Uppdaterat: 2019-08-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.