Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esomeprazol

Klassificering: 1

Preparat: Axagon, Axiago, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Apofri, Esomeprazol Jubilant, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Mylan, Esomeprazol Orion, Esomeprazol Pensa, Esomeprazol ratiopharm, Esomeprazol Sandoz, Esomeprazol Stada, Esomeprazol STADA, Esomeprazol SUN, Esomeprazol SUN Pharma, Esomeprazole Accord, Esomeprazole SUN, Esopral, Inexium, Nexiam, Nexium, Nexium Control, Nexium®, Nexium® HP, Ulcerex, Vimovo

ATC kod: A02BC05, A02BD06, M01AE52

Substanser: esomeprazol, esomeprazolmagnesium, esomeprazolmagnesiumdihydrat, esomeprazolmagnesiumtrihydrat, esomeprazolnatrium

Bedömning

Baserat på erfarenheten av omeprazol kan esomeprazol användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Det finns inga studier publicerade över användning av esomeprazol under graviditet. Det är troligt att läkemedlets effekter liknar dem som omeprazol har. Denna substans påverkan vid användning under graviditet har undersökts i flera studier utan att några tecken på ogynnsamma effekter kunnat iakttas [1-7]. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8].

I det svenska Medicinska födelseregistret ingår 750 fall, där modern uppgivit användning av esomeprazol under graviditeten. Av barnen hade 13 (1,7%) hade en missbildningsdiagnos, mot 15-16 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var således helt normal. Det var inte heller någon typ av missbildning som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705. PubMed
  2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23. PubMed
  3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75. PubMed
  4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8. PubMed
  5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81. PubMed
  7. Lalkin A, Loebstein R, Addis A, Ramezani-Namin F, Mastroiacovo P, Mazzone T et al. The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study. Am J Obstet Gynecol 1998;179:727-30. PubMed
  8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.