Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etelkalcetid

Klassificering: 2

Preparat: Parsabiv

ATC kod: H05BX04

Substanser: etelkalcetid, etelkalcetidhydroklorid

Bedömning

Behandling med etelkalcetid bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Etelkalcetid binder till CaSR (calcium sensing receptor) i bisköldkörteln och ökar receptorns känslighet för kalcium. Genom aktivering av CaSR minskar nivåerna av bisköldkörtelhormon (PTH) vilket leder till en sänkning av plasmanivåerna av kalcium och fosfat. Etelkalcetid används vid behandling av sekundär hyperparatyreos hos patienter med kronisk njursjukdom som behandlas med hemodialys.

Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan setts i doser som var toxiska för moderdjuren men frekvensen missbildningar var inte ökad [1]. 

Uppdaterat: 2018-03-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report: Parsabiv 2016-09-15. Tillgänglig från https://goo.gl/Bz4HSd

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter