Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etidronat

Klassificering: 2

Preparat: Didronate®, Didronate® 400 mg + Calcium 500 mg, Didronel, Didronel-Kit

ATC kod: M05BA01, M05BB01

Substanser: etidronatdinatrium, etidronsyra

Bedömning

Användning av etidronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Etidronat används huvudsakligen vid postmenopausal osteoporos och exponering under graviditet är därför sällsynt. Erfarenheten av användning under graviditet är också obetydlig. Etidronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit användning av etidronat. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.