Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etilefrin

Klassificering: 2

Preparat: Effortil, Effortil 5 mg, Effortil Boehringer Pharma GmbH, Effortil Nippon Boehringer, Effortil Perlongett, Effortil Tropfen, Effortil®, Etilefrin AL 5, Thomasin

ATC kod: C01CA01

Substanser: etilefrin, etilefrinhydroklorid

Bedömning

Erfarenheterna av etilefrin under graviditet är ännu begränsade, men de data som finns tyder inte på att användning av substansen innebär någon betydande riskökning för fosterskada. Den farmakologiska verkan av etilefrin gör dock att viss försiktighet bör iakttagas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Någon epidemiologisk undersökning av etilefrin under graviditet har inte återfunnits i litteraturen. På grund av sin farmakologiska verkan kan det dock tänkas att etilefrin försämrar placentagenomblödningen, vilket skulle kunna medföra uterusrelaxering med en risk för fosterskador som följd.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 183 barn, vars mödrar uppgett sig ha använt etilefrin i tidig graviditet. Två barn (mot 3-4 förväntade) hade en missbildningsdiagnos – ett av barnen hade Downs syndrom, vilket inte rimligen kan ha samband med användning av läkemedel under graviditeten. Ett barn hade ett ospecificerat hjärtfel.

Uppdaterat: 2013-07-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.